Home > Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden van Perfect Marketing & Sales BV

 1. Geldigheid

1.1 De onderstaande voorwaarden zijn altijd van toepassing op alle rechtsverhoudingen uit hoofde waarvan Perfect Marketing & Sales BV werkzaamheden heeft verricht en/of goederen heeft geleverd. De algemene voorwaarden maken in ieder geval deel uit van alle overeenkomsten waarbij Perfect Marketing & Sales BV partij is en zijn voorts van toepassing tijdens onderhandelingen (de precontractuele fase), waarbij Perfect Marketing & Sales BV betrokken is en die aan een eventuele rechtsverhouding/overeenkomst voorafgaan.

1.2 Onderstaande voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van de wederpartij verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden of bedingen van de wederpartij of derden uitgesloten. Indien er een strijdigheid ontstaat tussen onderstaande voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Perfect Marketing & Sales BV en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4 Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden waarbij Perfect Marketing & Sales BV verplichtingen aangaat, gelden niet als tussen partijen overeengekomen zolang zij niet door Perfect Marketing & Sales BV schriftelijk zijn bevestigd. Indien Perfect Marketing & Sales BV niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Perfect Marketing & Sales BV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

1.5 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten, voor de uitvoering waarvoor door Perfect Marketing & Sales BV derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen een direct beroep op deze voorwaarden doen. Artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.6 Perfect Marketing & Sales BV is gerechtigd de algemene voorwaarden (tussentijds) te wijzigen en/of aan te vullen. Perfect Marketing & Sales BV informeert de wederpartij over deze wijzigingen/aanvullingen. De wijzigingen/aanvullingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen/aanvullingen aan de wederpartij, tenzij de wederpartij binnen de termijn van 30 dagen heeft geprotesteerd tegen de wijzigingen/aanvullingen.

 2. Offerte

2.1 De offertes van Perfect Marketing & Sales BV zijn vrijblijvend. Alle offertes gelden voor de termijn zoals in de offerte vermeld. Indien geen termijn is vermeld, geldt de offerte 14 kalenderdagen. Een offerte kan door Perfect Marketing & Sales BV worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij waarin ook de duur van de verlenging staat vermeld.

2.2. Offertes c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

2.3 Afbeeldingen en beschrijvingen in onze brochures en offertes voorkomend, zijn voor Perfect Marketing & Sales BV niet bindend. Voor fouten in en afwijkingen, voorkomende in aanbiedingen en/of orderbevestigingen is Perfect Marketing & Sales BV niet aansprakelijk, noch is Perfect Marketing & Sales BV daaraan gehouden en Perfect Marketing & Sales BV  is niet verplicht tot vergoeding ter zake van enigerlei schade, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.

2.4 Alle door Perfect Marketing & Sales BV verstrekte bescheiden, zomede de daarvan vervaardigde kopieën, blijven eigendom van Perfect Marketing & Sales BV, evenals het recht om daarvan gebruik te maken en dienen op eerste verzoek van Perfect Marketing & Sales BV aan haar te worden geretourneerd, terwijl zonder haar schriftelijke toestemming deze bescheiden niet mogen worden gekopieerd en ook niet ter beschikking mogen worden gesteld van derden.

2.5 De wederpartij garandeert Perfect Marketing & Sales BV te allen tijde dat gebruik van de door de wederpartij verstrekte gegevens of anderszins haar niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. De wederpartij vrijwaart Perfect Marketing & Sales BV volledig voor alle directe of indirecte gevolgen van aanspraken welke de derde jegens haar geldig zouden (mogen) maken uit hoofde van schending van de in dit punt genoemde garantie.

2.6 Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Perfect Marketing & Sales BV het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.

2.7 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Perfect Marketing & Sales BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Perfect Marketing & Sales BV anders aangeeft.

2.8 Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer partijen dan zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Perfect Marketing & Sales BV tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

 1. Aanvang en duur van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Perfect Marketing & Sales BV en de wederpartij komt tot stand op het moment dat door Perfect Marketing & Sales BV aan de wederpartij een opdrachtbevestiging is verstuurd, de wederpartij akkoord heeft gegeven op de offerte van Perfect Marketing & Sales BV of op het moment dat Perfect Marketing & Sales BV op verzoek van de wederpartij met de uitvoering van de werkzaamheden is gestart.

3.2 Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoudt of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 1. Prijzen

4.1 De wederpartij is aan Perfect Marketing & Sales BV een vergoeding verschuldigd conform de gemaakte afspraken in de overeenkomst.

4.2 Alle aan Perfect Marketing & Sales BV te betalen vergoedingen zijn – tenzij anders aangegeven –  exclusief btw en vermeld in Euro’s.

4.3 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de dienst of van de omvang van de geleverde resultaten.

4.4 Perfect Marketing & Sales BV is altijd gerechtigd om vooruitbetaling van een vergoeding te eisen.

4.5 Perfect Marketing & Sales BV  is gerechtigd om jaarlijks per 1 januari de prijzen te indexeren conform de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor Statistiek.

4.6 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de overeenkomst volledig door Perfect Marketing & Sales BV is uitgevoerd, lonen en/of prijzen wijzigingen ondergaan, is Perfect Marketing & Sales BV bevoegd om buiten de indexering om de overeengekomen prijzen eenzijdig, derhalve zonder dat er toestemming nodig is van de wederpartij, te wijzigen. Bij een verhoging van de prijzen met meer dan 15% is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Perfect Marketing & Sales BV gehouden is tot vergoeding van schade – uit welke hoofde dan ook – aan de wederpartij.

 1. Betaling

5.1 De geldbedragen die de wederpartij op grond van enige rechtsverhouding (bijvoorbeeld overeenkomst) aan Perfect Marketing & Sales BV moet betalen zijn geheel en dadelijk opeisbaar bij de totstandkoming van de rechtsverhouding. Indien en voor zover de geldbedragen niet opeisbaar zijn overeenkomstig het voorgaande, dan zijn de geldbedragen geheel en dadelijk opeisbaar bij gehele of gedeeltelijke aflevering van de goederen.

5.2 Voor zover de geldbedragen die de wederpartij aan Perfect Marketing & Sales BV verschuldigd is nog niet opeisbaar mochten zijn overeenkomstig het voorgaande, dan dient in ieder geval betaling van de facturen van Perfect Marketing & Sales BV plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur anders aangegeven. Reclames tegen facturen moeten schriftelijk bij Perfect Marketing & Sales BV zijn binnengekomen binnen 8 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de termijn geldt de factuur als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaardt. Eventuele rechtsvorderingen moeten op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig zijn gemaakt.

5.3 Ingeval van niet, niet tijdige en/of niet volledige nakoming volgens de hierboven genoemde leden is de wederpartij, zonder dat daartoe een in gebreke stelling is vereist, in verzuim. In geval van verzuim, evenals in geval van aanvraag van surseance van betaling of van het faillissement of van liquidatie van de zaak van de wederpartij is de wederpartij aan Perfect Marketing & Sales BV over de aan Perfect Marketing & Sales BV verschuldigde bedragen een rente verschuldigd van 1,5% per maand, dan wel indien dit meer is, is de wederpartij daarover de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119a BW aan Perfect Marketing & Sales BV verschuldigd. Perfect Marketing & Sales BV is alsdan tevens gerechtigd alle met de wederpartij lopende overeenkomsten, zonder enige rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De wederpartij is verplicht tot vergoeding aan Perfect Marketing & Sales BV van alle daaruit voor Perfect Marketing & Sales BV ontstane kosten en schade. Bovendien vervalt dan ieder verleend krediet en zijn alle op grond van de overige rechtsverhoudingen (bijvoorbeeld overeenkomsten) verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.

5.4 Bij verzuim, evenals bij de overige in artikel 5.3 genoemde omstandigheden zullen alle buitengerechtelijke kosten – waaronder in ieder geval alle kosten van de ingeschakelde gemachtigde / advocaat, gerechtelijke kosten – waaronder het griffierecht, ter zake van vaststelling van schade en aansprakelijkheid, ter verkrijging van voldoening, alsmede ter voorkoming of beperking van schade als gevolg van gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid berust, de rente over de hoofdsom en de overige kosten -naast de hoofdsom- dadelijk opeisbaar worden. De buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval gelijk aan de werkelijk kosten die wij aan juridische bijstand gefactureerd krijgen, dan wel bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 500,- euro, vermeerderd met de gemaakte verschotten en verschuldigde belastingen.

5.5 Indien Perfect Marketing & Sales BV het faillissement van de wederpartij aanvraagt, dan is deze behalve de hoofdsom, de rente en de buitengerechtelijke incassokosten eveneens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

5.6 Indien Perfect Marketing & Sales BV in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen -ondanks een eventuele gedeeltelijke proceskostenveroordeling- alle kosten die Perfect Marketing & Sales BV heeft gemaakt in verband met de procedure voor rekening van de wederpartij.

5.7 De door de wederpartij te verrichten betalingen dienen zonder aftrek, opschorting, verrekening, compensatie, schuldvergelijking, schulddelging, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook, te geschieden. De wederpartij doet dus uitdrukkelijk afstand van deze rechten.

 1. Kredietwaardigheid

6.1 Indien Perfect Marketing & Sales BV een opdracht geheel of gedeeltelijk heeft aangenomen, is de wederpartij verplicht – welke verplichting een integrerend deel van de overeenkomst vormt – Perfect Marketing & Sales BV desgevraagd ten bewijze van zijn/haar kredietwaardigheid, hetzij vóór de uitvoering van de overeenkomst, hetzij daarna zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn/haar verplichtingen en wel naar genoegen van Perfect Marketing & Sales BV door verlenen van een bankgarantie, cessie, het verlenen van pand- of hypotheekrecht etc. Aan de omvang, hoogte en de wijze van de door de wederpartij te stellen deugdelijke zekerheid zijn geen maxima gesteld en worden door Perfect Marketing & Sales BV bepaald. De in dit lid bedoelde verplichting tot het stellen van zekerheid geldt ook voor de verplichting tot het betalen van schade in het geval Perfect Marketing & Sales BV van de wederpartij vergoeding vorderen van schade, die het gevolg is van geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst die aan de wederpartij is toe te rekenen. Indien de wederpartij in gebreke blijft met het stellen van zekerheid/zekerheden is Perfect Marketing & Sales BV niet gehouden tot nakoming of verdere nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij uit hoofde van de lopende overeenkomsten, onverminderd het recht van Perfect Marketing & Sales BV om de nakoming van de overeenkomst c.q. betaling van de op grond van de overeenkomst verschuldigde gelden, zomede schadevergoeding en/of de(ze) zekerheid/zekerheden in rechte te vorderen.

 1. Verplichtingen wederpartij

7.1 De wederpartij is gehouden om alle gegevens en/of informatie, die Perfect Marketing & Sales BV aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de overeenkomst en/of waarvan de wederpartij weet of redelijkerwijs kan weten dat Perfect Marketing & Sales BV die informatie nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de overeenkomst, ter beschikking te stellen in de vorm, in de veelvoud en op de wijze als Perfect Marketing & Sales BV wenst en bovendien zo tijdig dat Perfect Marketing & Sales BV  de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren. Perfect Marketing & Sales BV heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de voornoemde verplichting heeft voldaan.

7.2 De wederpartij staat, voor zover niet duidelijk uit de inhoud of aard van de opdracht anders voortvloeit, tegenover Perfect Marketing & Sales BV in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Perfect Marketing & Sales BV ter beschikking gestelde gegevens en informatie, ook indien deze informatie van een derde afkomstig is. Tenzij uit de inhoud van opdracht anders voortvloeit, is Perfect Marketing & Sales BV niet gehouden een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door Perfect Marketing & Sales BV verstrekte informatie.

7.3 Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan de wederpartij weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering door Perfect Marketing & Sales BV van de opdracht van belang zijn of kunnen zijn, dan stelt de wederpartij Perfect Marketing & Sales BV van die feiten en omstandigheden onverwijld volledig in kennis.

7.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, gegevens of bestanden, komen voor rekening van de wederpartij.

7.5 Als de wederpartij informatiedragers, elektronische bestanden, software, e.d. beschikbaar stelt aan Perfect Marketing & Sales BV, garandeert de wederpartij dat deze geen virussen, defecten of een vergelijkbaar probleem hebben.

7.6. Indien werkzaamheden op locatie dienen te worden uitgevoerd, is de wederpartij ervoor verantwoordelijk dat de locatie en de benodigde faciliteiten aan Perfect Marketing & Sales BV gratis ter beschikking wordt gesteld.

7.7 Gedurende de duur van de overeenkomst en een periode van een jaar na afloop van de overeenkomst is de wederpartij niet gerechtigd om werknemers die, gedurende de overeenkomst, werkzaamheden verrichten voor Perfect Marketing & Sales BV in dienst te nemen dan wel op andere wijze aan zich te binden.

 1. Uitvoering overeenkomst

8.1 Perfect Marketing & Sales BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting. Perfect Marketing & Sales BV garandeert echter niet het met een opdracht beoogde resultaat. Perfect Marketing & Sales BV geeft geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook. In het bijzonder garandeert Perfect Marketing & Sales BV niet dat de wederpartij door gebruik te maken van de dienst van Perfect Marketing & Sales BV bepaalde omzetten of resultaten behaalt.

8.2 Perfect Marketing & Sales BV bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door de wederpartij kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

8.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Perfect Marketing & Sales BV het recht om bepaalde werkzaamheden door (een) derde(n) te laten verrichten.

8.4 Wanneer in de overeenkomst een termijn is overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden, is dit te allen tijde een tijdsindicatie doch nimmer een fatale termijn. Evenmin verplicht overschrijding van een termijn Perfect Marketing & Sales BV tot vergoeding van schade, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.

8.5 Perfect Marketing & Sales BV is gerechtigd om de naam en het logo van de wederpartij te gebruiken als referentie en/of als klantcase.

 1. Levering

9.1 Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud zoals nader omschreven in artikel 10. Onder aflevering wordt verstaan: het stellen van de goederen in de macht van de wederpartij dan wel hulppersoon die de goederen in opdracht van de wederpartij komt afhalen.

9.2 Alle aan de wederpartij geleverde goederen zijn voor risico van de wederpartij vanaf het moment van de aflevering af. Hetzelfde geldt vanaf het ogenblik waarop de wederpartij in verzuim is met het verrichten van de handelingen waarmee hij/zij aan de aflevering moet meewerken. De wederpartij is in verzuim indien hij/zij niet terstond na het verstrijken van de overeengekomen levertijd op de plaats van aflevering de goederen afneemt. De wederpartij dient voldoende materiaal en personeel ter beschikking te (doen) stellen voor een vlotte en ongestoorde lossing van de goederen. Extra kosten ontstaan door nalatigheid van de wederpartij, waaronder opslag van de niet afgenomen goederen zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Bij alle overeenkomsten en onder alle omstandigheden, ook bij franco aflevering, wordt het magazijn van Perfect Marketing & Sales BV of bij aflevering op aanvoer van derden, het magazijn of de fabriek van deze derde(n) als plaats van aflevering beschouwd. Als datum van aflevering geldt de datering van de vrachtbrief waarop de verzending, hetzij door ons hetzij door derde(n) als bovenbedoeld plaatsvindt – of bij gebreke daarvan het tijdstip waarop met de verzending een aanvang is gemaakt – behoudens afgehaalde goederen, waarvoor de datering van de afleveringsbon als zodanig geldt.

9.3 Perfect Marketing & Sales BV is vrij in de keuze van de lading, transportmiddel en expediteur/vervoerder, tenzij anders is overeengekomen. Het risico voor de aan de wederpartij af te leveren goederen is tijdens het gehele transport tot het moment van de aflevering aan de wederpartij is gerealiseerd voor de wederpartij, ook bij franco levering en ongeacht eventueel andersluidende bepalingen op het vervoersdocument. Perfect Marketing & Sales BV is gerechtigd voor duurzame verpakking van materialen een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Belading of vulling van door wederpartij ter beschikking gesteld transportmateriaal en/of emballage geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien deze door Perfect Marketing & Sales BV geschiedt en/of door Perfect Marketing & Sales BV aan de wederpartij ter zake van het materiaal of emballage adviezen zijn verstrekt of verdere werkzaamheden zijn verricht. Perfect Marketing & Sales BV is bevoegd materieel en emballage te weigeren, te beladen of te vullen, dat naar het oordeel van Perfect Marketing & Sales BV niet voldoet aan de eisen, die daaraan in verband met de veiligheid en de redelijkheid gesteld dienen te worden. Perfect Marketing & Sales BV  is in geval van zodanige weigering niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit de vertraging voortvloeien. De derde(n) als bedoeld in dit artikel hebben dezelfde hier genoemde rechten en verplichtingen.

9.4 Perfect Marketing & Sales BV behoudt zich het recht voor de opdracht, om redenen van productietechnische aard of vanwege de verpakkingseenheid van een betreffend artikel, zonder kennisgeving aan de wederpartij met ten hoogste 10% te vermeerderen of te verminderen. De wederpartij is gehouden tevens de prijs van het gewijzigde geleverde aantal aan Perfect Marketing & Sales BV te voldoen.

9.5 De wederpartij is verplicht het geleverde dadelijk na aflevering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, specificatie en alle overige afwijkingen van het overeengekomene.

9.6 De levertijden gelden slechts bij benadering. Overschrijding hiervan geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, betaling te weigeren of anderszins niet aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Evenmin verplicht overschrijding van de levertijden Perfect Marketing & Sales BV tot vergoeding van schade, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.

9.7 Perfect Marketing & Sales BV is gerechtigd een bestelling in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In het laatste geval is Perfect Marketing & Sales BV gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de wederpartij te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de wederpartij niet wordt betaald, is Perfect Marketing & Sales BV niet tot levering van de volgende deelzending verplicht, maar is zij naar haar keuze gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de wederpartij op te schorten of te ontbinden, onverlet de overige rechten van Perfect Marketing & Sales BV, waaronder haar recht op schadevergoeding.

 1. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Perfect Marketing & Sales BV, totdat alle vorderingen die Perfect Marketing & Sales BV op de wederpartij heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.

10.2 Wanneer de wederpartij uit door Perfect Marketing & Sales BV geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vormt, handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van Perfect Marketing & Sales BV en gaat hij/zij de zaak voor haar houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat al vorderingen van Perfect Marketing & Sales BV zijn voldaan.

10.3 Zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Perfect Marketing & Sales BV mee te werken aan vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Voor zover Perfect Marketing & Sales BV nog andere vorderingen op de wederpartij heeft dan die bedoeld in artikel 10.1 en Perfect Marketing & Sales BV aan de wederpartij goederen heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de wederpartij tot zekerheid voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen ten gunste van Perfect Marketing & Sales BV een bezitloos pandrecht op deze goederen gelijk Perfect Marketing & Sales BV dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De wederpartij zal in alle voornoemde gevallen op eerste verzoek van Perfect Marketing & Sales BV een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij/zij zal ervoor instaan dat hij/zij tot verpanding van de goederen bevoegd is en dat op de goederen, afgezien van de rechten van Perfect Marketing & Sales BV geen pand en/of beperkte rechten rusten.

10.4 De wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Perfect Marketing & Sales BV te bewaren. De wederpartij zal de in dit artikel bedoelde goederen behandelen als een goed huisvader. Hij/zij zal de zaken tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. De wederpartij zal Perfect Marketing & Sales BV op eerste verzoek van Perfect Marketing & Sales BV namen en adressen van de verzekeraars en kopieën van de polissen verstrekken. Voorts zal de wederpartij op eerste verzoek van Perfect Marketing & Sales BV, voor zover dat niet reeds van rechtswege is ontstaan, ten gunste van Perfect Marketing & Sales BV een stil pandrecht vestigen op zijn/haar vorderingen dienaangaande op de verzekeraar.

10.6 Perfect Marketing & Sales BV is gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal Perfect Marketing & Sales BV te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van haar rechten.

10.7 De voornoemde bepalingen laten de overige aan Perfect Marketing & Sales BV toekomende rechten onverlet.

 1. Retentierecht

11.1 Perfect Marketing & Sales BV heeft het recht de teruggave van bescheiden van de wederpartij, die Perfect Marketing & Sales BV voor het verrichten van werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten als en gedurende de periode dat de wederpartij een opeisbare vordering niet of niet volledig aan Perfect Marketing & Sales BV heeft voldaan.

11.2 Perfect Marketing & Sales BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

 1. Persoonsgegevens

12.1 Indien Perfect Marketing & Sales BV bij de uitvoering van de overeenkomst kennis moet nemen van persoonsgegevens, is de wederpartij er bij de verstrekking van deze persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die Perfect Marketing & Sales BV niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan Perfect Marketing & Sales BV over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor Perfect Marketing & Sales BV om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.

12.2 Perfect Marketing & Sales BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens.

12.3. De wederpartij staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens door Perfect Marketing & Sales BV in het kader van de overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n).

12.4 Indien er een datalek plaatsvindt waarbij persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de overeenkomst betrokken zijn, zal Perfect Marketing & Sales BV de wederpartij informeren nadat zij heeft kennisgenomen van het datalek. In dat geval zal Perfect Marketing & Sales BV, indien nodig, zelfstandig een melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij ernstige datalekken zullen partijen overleggen wie de eventuele betrokkene(n) informeert over het datalek.

12.5 Perfect Marketing & Sales BV is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door wederpartij niet naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van privacy. De wederpartij vrijwaart Perfect Marketing & Sales BV voor aanspraken van derden op grond van dergelijke schade. De vrijwaring geldt ook voor de kosten die Perfect Marketing & Sales BV  in verband met die aanspraken heeft moeten maken, daaronder begrepen de juridische kosten van (gerechtelijke) procedures en de kosten van eventuele boetes die aan Perfect Marketing & Sales BV worden opgelegd.

12.6 Indien overeengekomen maakt Perfect Marketing & Sales BV gebruik van zogenaamde retargeting/remarketing technologieën, waaronder cookies. Met deze technologie kunnen bezoekers van een website worden gevolgd over websites van derden waarop vervolgens een advertentie wordt getoond. Met de technologie kan eveneens op geanonimiseerd niveau de interesses van bezoekers aan de website worden geanalyseerd.

12.7 De wederpartij is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat het gebruik van deze retargeting/remarketing technologieën valt onder de bepalingen neergelegd in artikel 11.7A van de Telecommunicatiewet (Cookiebepaling). De wederpartij garandeert dan ook dat het gebruik van de deze retargeting/remarketing technologieën in lijn is met artikel 11.7A Tw en dat hij op een juiste wijze toestemming heeft verkregen van de bezoeker van de website. Opdrachtgever vrijwaart Perfect Marketing & Sales BV volledig van alle kosten en schade (waaronder schade als gevolg van claims van derden) die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met het gebruik van de retargeting/remarketing technologieën.

 1. Overmacht

13.1 In elk geval van overmacht is Perfect Marketing & Sales BV gerechtigd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering voor de duur van de overmacht op te schorten. Als overmacht geldt onder andere: brand, staking, uitsluitingen, sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, congestie, stremming van het verkeer te land, te water of in de lucht, overstroming, ijsgang en ander oponthoud van vervoermiddel, maatregel van overheidswege, economische overmacht en verplichtingen door de EG opgelegd, buitensporige prijsverhoging van energie en grondstoffen, het wegvallen van stroomvoorziening, het niet (goed) functioneren van de telefoon/telex/telefax(netwerk) en overige communicatiemiddelen of bedrijfsmiddelen (computers e.d.), faillissement of surseance van betaling van opdrachtnemers en het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten worden ontvangen, ziektes, epidemieën, pandemieën of quarantaines, zonder dat Perfect Marketing & Sales BV verplicht is de invloed daarvan op de verhindering of op de vertraging aan te tonen.

13.2 Overmacht geldt ook voor het geval dat Perfect Marketing & Sales BV de te leveren goederen bij een derde bestelt en deze derde om wat voor reden dan ook met de levering in gebreke blijft. Materialen welke gereed zijn en door een oorzaak onafhankelijk van de wil van Perfect Marketing & Sales BV niet vervoerd kunnen worden naar de plaats van bestemming, geeft Perfect Marketing & Sales BV het recht deze voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en betaling daarvoor te verlangen.

13.3 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Perfect Marketing & Sales BV uit de overeenkomst opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat Perfect Marketing & Sales BV tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden. De verplichtingen tot betaling van een geldsom aan Perfect Marketing & Sales BV kunnen door de wederpartij nimmer op basis van overmacht worden opgeschort.

 1. Reclames/Garanties/Aansprakelijkheid

14.1 Reclames hoegenaamd en van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Reclames worden door Perfect Marketing & Sales BV slechts geaccepteerd mits deze per aangetekende brief bij Perfect Marketing & Sales BV worden ingediend binnen 8 dagen na uitvoering van de opdracht danwel aflevering van de goederen. Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijn geldt het afgeleverde zomede de verrichte werkzaamheden als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaardt. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt. Het bewijs van tijdige reclame rust op de wederpartij. De wederpartij zal de juistheid van zijn/haar reclame slechts aan de hand van de goederen kunnen bewijzen, terwijl voorts op de wederpartij de bewijslast rust dat deze goederen dezelfde zijn als die welke door Perfect Marketing & Sales BV zijn afgeleverd en in dezelfde toestand verkeren als bij het verlaten van het magazijn van Perfect Marketing & Sales BV of het magazijn of fabriek van derden. Alleen goederen, die in opdracht van Perfect Marketing & Sales BV zijn geretourneerd en waarvan bovendien reclame door Perfect Marketing & Sales BV akkoord is bevonden, worden door Perfect Marketing & Sales BV geaccepteerd. De terugzending is voor rekening en risico van de wederpartij. Bij een door de wederpartij bewezen en door Perfect Marketing & Sales BV gegrond bevonden reclame kunnen wij ter keuze van Perfect Marketing & Sales BV de onderdelen of artikelen waarop de reclame betrekking heeft remplaceren of aan de wederpartij crediteren, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding.

14.2 Perfect Marketing & Sales BV is nimmer (dus ook niet ingeval van bijvoorbeeld overmacht, reclames, tekortkoming in de nakoming van enige uit hoofde bestaande verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. Voor zover in rechte komt vast te staan dat voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt:

– dat de hoogte van het door Perfect Marketing & Sales BV te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding en boete nooit hoger zou (kunnen) zijn dan voor de door Perfect Marketing & Sales BV afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft op een uitkering, waarbij geldt dat:

– de hoogte van het door Perfect Marketing & Sales BV / de verzekeraar te betalen bedrag ter zake van de schadevergoeding en boete nooit hoger (kunnen) zijn dan het bedrag dat vermeld staat in de factuur ter zake van de verrichte werkzaamheden en/of het/de betreffende goed(eren), dus ook niet in het geval de wederpartij geen aanspraak kan maken op een uitkering van de aansprakelijkheidsverzekeraar van Perfect Marketing & Sales BV, waarbij geldt dat:

– Perfect Marketing & Sales BV hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximum € 10.000,- in totaliteit.

In alle gevallen blijft echter gelden dat Perfect Marketing & Sales BV nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, milieuschade, schade wegens gederfde winst dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

Indien Perfect Marketing & Sales BV bij één of meer derden bepaalde grondstoffen voor haar producten heeft besteld en één of meer van deze derden aan Perfect Marketing & Sales BV grondstoffen hebben geleverd die op één of meer aspecten afwijken van hetgeen Perfect Marketing & Sales BV heeft besteld, is Perfect Marketing & Sales BV in geval van gebruik van deze grondstoffen voor haar producten eveneens nooit en te nimmer aansprakelijk voor de schade die daaruit en/of als gevolg daarvan bij de wederpartij en/of diens/haar afnemers is of zal kunnen ontstaan. De wederpartij zal Perfect Marketing & Sales BV in die gevallen nimmer uit hoofde van de productaansprakelijkheid ex de artikelen 6:185 e.v. BW kunnen en mogen aanspreken. Ook zal de wederpartij Perfect Marketing & Sales BV in geval van zo’n schade vrijwaren voor alle aanspraken van diens/haar afnemers jegens Perfect Marketing & Sales BV uit hoofde van de artikelen 6:185 e.v. BW.

 1. Vervaltermijn

15.1  Voor zover in deze algemene voorwaarden niet ander is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de wederpartij uit welke hoofde dan ook jegens Perfect Marketing & Sales BV in ieder geval na één jaar na het moment waarop de wederpartij bekend werd of redelijker wijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden.

 1. Opschorting en ontbinding

16.1 Perfect Marketing & Sales BV heeft – naast haar wettelijke bevoegdheden tot opschorting en ontbinding – het recht om met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden en/of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, als een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:

 1. de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 2. Perfect Marketing & Sales BV na het sluiten van de overeenkomst informatie ter kennis is gekomen die goede gronden geven om te vrezen dat de wederpartij zijn/haar verplichtingen niet zal nakomen;
 3. een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance ten behoeve van de wederpartij is ingediend;
 4. een verzoek tot faillietverklaring ten behoeve van de wederpartij is ingediend;
 5. ten laste van de wederpartij beslag is gelegd;
 6. een tot ontbinding en/of liquidatie van de wederpartij strekkend besluit tot stand is gekomen;
 7. de wederpartij onder curatele of onder bewind is gesteld;
 8. de wederpartij anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn/haar vermogen of delen daarvan verliest.

De wederpartij is verplicht om Perfect Marketing & Sales BV onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub c tot en met h bedoelde gebeurtenissen.

16.2 Indien de wederpartij op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds diensten ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze diensten en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

16.2 In geval Perfect Marketing & Sales BV de overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen die Perfect Marketing & Sales BV op de wederpartij heeft onmiddellijk opeisbaar en behoudt Perfect Marketing & Sales BV het recht op (aanvullende) schadevergoeding. Perfect Marketing & Sales BV. Perfect Marketing & Sales BV zal wegens ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 1. Intellectuele eigendom

17.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op alle documentatie, programmatuur, ontwerpen, rapportages, advertenties, sales scripts, teksten en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Perfect Marketing & Sales BV of haar licentiegevers. Gedurende de overeenkomst verleent Perfect Marketing & Sales BV aan de wederpartij een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de bedoelde materialen (waaronder werkwijzen, adviezen, ontwerpen, afbeeldingen, modellen en andere producten en/of diensten) alsmede de resultaten van de verrichte werkzaamheden binnen zijn/haar eigen onderneming en voor de overeengekomen doelstellingen te gebruiken.

17.2 Perfect Marketing & Sales BV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met

betrekking tot producten welke zij gebruikt, ontwikkelt en/of ontwerpt in het kader van de uitvoering van de opdracht van de wederpartij c.q. de overeenkomst, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien. Ieder ander of verdergaand recht van de wederpartij is uitgesloten.

17.3 Alle door Perfect Marketing & Sales BV geleverde informatie blijft eigendom van Perfect Marketing & Sales BV. Na afloop van de overeenkomst kan Perfect Marketing & Sales BV  de wederpartij verzoeken de geleverde informatie, waaronder mede begrepen rapportages en documenten, retour te zenden.

17.4 Perfect Marketing & Sales BV behoudt zich het recht voor de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de wederpartij aan derden wordt verstrekt.

17.5 De intellectuele eigendomsrechten op de eigen content die de wederpartij in het kader van de overeenkomst aan Perfect Marketing & Sales BV ter beschikking stelt, blijft eigendom van de wederpartij of diens/haar licentiegevers. De wederpartij verleent Perfect Marketing & Sales BV het onbeperkt en onvoorwaardelijk recht de eigen content voor de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken.

17.6 De wederpartij staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan Perfect Marketing & Sales BV ter beschikking te stellen. De wederpartij vrijwaart Perfect Marketing & Sales BV volledig van eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden en vrijwaart Perfect Marketing & Sales BV eveneens van alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

17.7 De wederpartij mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

 1. Ticketverkoop

18.1 Perfect Marketing & Sales BV heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van tickets bijverkoop activiteiten te verrichten. Indien Perfect Marketing & Sales BV producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de (levering van) de betreffende producten of diensten de (algemene) voorwaarden van deze derde van toepassing zijn.

18.2 Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

18.3 De wederpartij betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Perfect Marketing & Sales BV aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.

18.4 Alle prijzen van Perfect Marketing & Sales BV zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

18.5 Perfect Marketing & Sales BV brengt bij elke bestelling servicekosten in rekening. Daarnaast brengt Perfect Marketing & Sales BV administratiekosten in rekening die worden berekend op basis van het totale bedrag van de transactie.

18.6 Op de aankoop van e-tickets op datum is, conform de ‘Wet Kopen op Afstand’, geen wettelijke bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat na aanschaf tickets niet meer geruild of vergoed worden.  Ook in geval van ziekte, letsel of Corona is het niet mogelijk om de tickets om te boeken.

Heb je een foutje gemaakt bij het boeken van de tickets, zoals bijvoorbeeld de verkeerde leeftijd? Meld je dan binnen 24 uur bij onze klantenservice. Indien er voldoende beschikbaarheid is kunnen de tickets worden omgeboekt. De omgeboekte tickets moeten binnen 30 dagen na aankoop worden gebruikt. Hiervoor brengt Perfect Marketing & Sales €2,50 per ticket in rekening.

18.7 In het geval van een groepsreservering (bijvoorbeeld een ticket in combinatie met een overnachting (bijverkoop))  gelden de volgende annuleringskosten:

– Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de totaalsom;
– Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de totaalsom;
– Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50%  van de totaalsom;

– Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 78% van de totaalsom;
– Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de totaalsom;
– Bij annulering op de vertrekdag of later: de volle totaalsom. 

18.8 Tenzij anders overeengekomen zal de wederpartij uiterlijk zeven dagen voor het evenement het factuurbedrag betalen. Wijzigingen kunnen tot 2 weken voor het evenement kosteloos worden doorgegeven.

18.9 De door Perfect Marketing & Sales BV verkochte worden aan de wederpartij geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de evenementhouder en/of Perfect Marketing & Sales BV niet is toegestaan het toegangsbewijs te verkopen aan derden of op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het toegangsbewijs in commerciële uitingen op welke wijze dan ook aan te bieden of te gebruiken. Bij overtreding van voornoemde voorwaarde is Perfect Marketing & Sales BV en/of de evenementhouder gerechtigd dit toegangsbewijs ongeldig te maken en/of is de wederpartij een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding verschuldigd. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

18.10 Bij afgelasting of verschuiving van een evenement komen eventuele middels bijverkoop verkochte producten of diensten niet voor restitutie in aanmerking.

18.11 De wederpartij wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Perfect Marketing & Sales BV welke op de website van Perfect Marketing & Sales BV raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

 1. Geschillen

19.1 Alle geschillen, ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo. 

19.2 Op alle door Perfect Marketing & Sales BV gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes alsmede op alle tussen Perfect Marketing & Sales BV en de wederpartij gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

19.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.